Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w
celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są
określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@autoszulc.pl lub też pisemnie na
adres: ul. Św. Floriana 16 83-340 Sierakowice (Województwo POMORSKIE).
Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z
umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie
reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z
umową.
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane
z działaniem Sklepu Internetowego:
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe
reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: biuro@autoszulc.pl lub też pisemnie na adres: ul. Św. Floriana 16 83-340 Sierakowice (Województwo POMORSKIE).
Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że
Usługobiorca poda inny sposób.

Left Menu Icon
Assign a menu in the Left Menu options.